Državno odvjetništvo samostalno je i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava Republike Hrvatske i zakona.

Državno odvjetništvo se sastoji od 25 općinskih državnih odvjetništava, 15 županijskih državnih odvjetništava, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Svako od ova 42 državna odvjetništva je, u smislu zaštite osobnih podataka, zasebno tijelo javne vlasti (zaseban voditelj obrade), koje, svako za sebe ima određenu osobu za zaštitu podataka čiji su kontakt podaci objavljeni u tablici koja je u prilogu.
Detaljnije informacije o državnom odvjetništvu možete pronaći na sljedećoj internet poveznici: www.dorh.hr .

ŠTO JE OSOBNI PODATAK?

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik), primjerice ime i prezime, adresa, datum rođenja i slično.

ŠTO JE OBRADA OSOBNIH PODATAKA?

Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji određeno državno odvjetništvo, u izvršavanju svojih dužnosti i ovlasti, provodi nad osobnim podacima određene fizičke osobe, kao što je prikupljanje, pohrana, pronalaženje podataka i dr.

KAKO SE OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

Državno odvjetništvo obrađuje osobne podatke sukladno:
- Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća Uredba),
- Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18) 
- Zakonu o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija (Narodne novine, broj 68/18), kojim je u hrvatsko zakonodavstvo preuzeta Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119/89, od 4. 5. 2016.)
- Zakonu o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 67/2018)
- Poslovniku državnog odvjetništva (Narodne novine, broj 128/19)
- drugim postupovnim propisima (Zakon o kaznenom postupku, Zakon o parničnom postupku i dr.).

ZAŠTO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE I KOJI JE PRAVNI TEMELJ DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

Državno odvjetništvo obrađuje Vaše osobne podatke u izvršavanju Ustavom Republike Hrvatske i zakonima propisanim dužnostima i ovlastima državnog odvjetništva, odnosno kada postupa protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzima pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske ili podnosi pravna sredstva za zaštitu Ustava Republike Hrvatske i zakona. Temelj za obradu osobnih podataka u tom je slučaju izvršavanje zadaće od javnog interesa i izvršavanje službene ovlasti voditelja obrade. Koji se točno osobni podaci prikupljaju i obrađuju propisano je Zakonom o državnom odvjetništvu, Poslovnikom državnog odvjetništva, te drugim postupovnim zakonima (Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o parničnom postupku, Ovršnim zakonom, Stečajnim zakonom i dr.) i ovisi o vrsti postupka i uloge državnog odvjetništva u tom postupku.

Izvan ovih slučajeva, državno odvjetništvo može, radi izvršavanja svojih pravnih obveza,  obrađivati osobne podatke u postupcima zapošljavanja.

Temeljem zaštite legitimnih interesa (zaštita osoba i imovine) državno odvjetništvo može obrađivati osobne podatke prilikom evidentiranja ulazaka u zgradu državnog odvjetništva ili video-nadzora zgrade državnog odvjetništva.

Također, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske poštuje privatnost posjetitelja internetskih stranica. O posjetiteljima se ne prikupljaju osobni podaci, osim u slučajevima kada ih putem elektroničke pošte pošalje sam posjetitelj. U slučajevima kada je poznat identitet posjetitelja/pošiljatelja, njegovi se podaci koriste samo u svrhu zbog koje ju je pošiljatelj uputio. Unatoč tomu, posjetitelj koji odašilje osobne podatke elektroničkim putem treba uzeti u obzir ograničenja suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i po pitanju sigurnosti te zaštite privatnosti osobnih podataka. Podaci koji se prikupljaju, u slučaju da ih pošiljatelj sam dostavi, su: ime i prezime i adresa elektroničke pošte.

Za potrebe održavanja sigurnosti sustava i izrade analiza uspješnosti web sustava, na Ministarstvu pravosuđa i uprave prikupljaju se tehnički podaci o posjetiteljima koji ih osobno ne identificiraju. Podaci koji se prikupljaju služe poboljšanju rada kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji. Obrada tih podataka je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade (poboljšanje internetske stranice i korisničkog iskustva za korisnike te zaštite podataka), a u smislu članka 6. stavka 1. točke (f) Opće Uredbe. Navedene zadaće i ovlasti propisane su odredbama Opće uredbe te Zakona o provedbi Opće uredbe. Prikupljeni osobni podaci neće se koristiti za automatizirano donošenje pojedinačnih odluka, uključujući izradu profila.

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Državno odvjetništvo, u izvršavanju Ustavom i zakonom propisanih dužnosti i ovlasti, može imati pravnu obvezu proslijediti osobne podatke drugim državnim i pravosudnim tijelima (sudovi, tijela kaznenog progona i druga državna tijela), a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih (europske i međunarodne institucije). Pravna obveza može proizlaziti iz nacionalnih propisa ili iz propisa Europske unije.

Vaše podatke prikupljene putem web stranice (tehnički podaci o posjetiteljima) možemo proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklopljen je ugovor u kojem je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati vaše osobne podatke  bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Državno odvjetništvo prikuplja i obrađuje osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.
Državno odvjetništvo u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave poduzima sve raspoložive tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječilo slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Državno odvjetništvo osobne podatke obrađuje dok se ne ispuni svrha obrade osobnih podataka. Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobni  podaci se više ne koriste, te isti ostaju u sustavu pohrane i čuvaju se sukladno propisima o čuvanju arhivskog gradiva.

KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA?

Uopćeno, prava u vezi obrade osobnih podataka obuhvaćaju pravo na pristup vlastitim osobnim podacima, pravo na ispravak vlastitih osobnih podataka, pravo na brisanje vlastitih osobnih podataka, pravo na ograničavanje obrade vlastitih osobnih podataka i pravo na prigovor, koja prava su detaljno propisana Općom uredbom, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija.
Jednako tako, a uzimajući u obzir svrhu u koju se osobni podaci obrađuju, ova prava nisu apsolutna, već su podložna Općom uredbom i zakonima propisanim ograničenjima.

OSTVARIVANJE PRAVA

Ako imate pitanja u vezi obrade Vaših osobnih podataka ili želite ostvariti neko od svojih prava vezanih uz obradu osobnih podataka u određenom državnom odvjetništvu, možete se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka u tom državnom odvjetništvu, čiji su kontakt podaci navedeni u tablici u prilogu.

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, voditelj obrade mora na zahtjev odgovoriti u roku od mjesec dana.

TKO NADZIRE OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

U slučaju sumnji u povredu privatnosti i zakonitost obrade imate pravo podnijeti pritužbu tijelu za nadzor:

  • Agencija za zaštitu osobnih podataka

  • Selska cesta 136

  • 10000 Zagreb

  • e-mail: azop@azop.hr

  • Web: www.azop.hr/

KORIŠTENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Na službenim internetskim stranicama  www.dorh.hr koriste se tzv. kolačići (cookies), i to obavezni kolačići koji se ne mogu isključiti, odnosno koji su nužni za funkcioniranje internet mjesta.

Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na tvrdom disku korisnika, što našoj internetskoj stranici omogućava prepoznavanje računala korisnika prilikom sljedećeg posjeta stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

Navedeni alati mogu prikupljati i pohranjivati tehničke podatke kao što su IP adresa korisnika i/ili posjetitelja, identifikator mobilnog uređaja, podatke o pregledniku i slično, ali pritom ne identificiraju osobu.

Kolačići koji se pohranjuju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcioniranje svih značajki internetske stranice te boljeg korisničkog iskustva. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te privremeni kolačići koji se pohranjuju samo tijekom posjeta stranici.

Ovisno o postavkama na korisnikovom internetskom pretraživaču, kolačići se mogu automatski prihvaćati. Ako korisnik nije suglasan s njihovom uporabom, kolačići se u bilo kojem trenutku mogu jednostavno izbrisati i/ili trajno isključiti na računalu ili mobilnom uređaju pomoću postavki preglednika kojim se korisnik koristi.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje uporabe internetske stranice www.dorh.hr, a sprječavanjem ili brisanjem kolačića može se onemogućiti funkcioniranje značajki internetske stranice Državnog odvjetništva Republike Hrvatske ili uzrokovati drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

U svrhu prikupljanja podataka o posjećenosti web stranice, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske koristi Google Analytics odnosno informacije za koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) te ga prenosi na Google ( više informacija na: http://www.google.com/privacy.html. )

Kako prihvatiti ili odbiti kolačiće?

Korisnik može blokirati uporabu nekih ili svih kolačića koje koristimo na našoj web stranici, no to može utjecati na njezinu funkcionalnost.

Odabirom postavki, korisnik u svakom trenutku može odabrati ili resetirati postavke kolačića. Dodatno može prihvatiti ili odbiti neke ili sve kolačiće prilagođavanjem postavki svog preglednika. Na sljedećim linkovima dostupne su informacije o tome kako promijeniti postavke za neke od najčešće korištenih web preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Opera. Neki preglednici omogućuju pregledavanje internetskih sadržaja u anonimnom načinu rada, ograničavajući količinu podataka postavljenih na korisnikovom računalu i automatsko brisanje trajnih kolačića postavljenih na korisnikov uređaj kada završi posjet stranicama. Postoje i mnoge aplikacije trećih strana koje korisnik može dodati u preglednik kako bi blokirao ili upravljao kolačićima. Povrh toga, korisnik može i izbrisati kolačiće koji su prethodno bili postavljeni na njegov preglednik tako da odabere opciju za brisanje povijesti pregledavanja i pritom uključi i opciju brisanja kolačića. Detaljnije informacije o kolačićima i podešavanju postavki preglednika mogu se pronaći na stranici www.allaboutcookies.org.

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti se redovito ažurira kako bi ista bila točna i ažurna. Sve izmjene i dopune  pravovremeno se objavljuju na internetskoj stranici www.dorh.hr u skladu s načelom transparentnosti.